Algemeen

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Roeivereniging Barendrecht (RVB) van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze verklaring geeft informatie over hoe onze vereniging omgaat met persoonsgegevens die in het kader van het lidmaatschap met onze vereniging worden verwerkt.

Contactgegevens

Naam vereniging: Roeivereniging Barendrecht
Adres: Noldijk 73
Postcode / Plaats: 2991 VH Barendrecht
Contactpersoon: Jan-Willem Verschuuren
e-mailadres: privacy@roeiverenigingbarendrecht.nl

Privacyverklaring

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag de RVB alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De RVB hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst, waaronder begrepen de inning van contributie;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van de RVB, waarbij de RVB erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  - het maken van modellen en statistieken;
  - het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan, waaronder begrepen het indelen van leden voor de taken corvee en bardiensten, en voorts is daaronder begrepen de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden/begunstigers of voor het detecteren van de behoeften van de leden en begunstigers. Deze gegevens worden verwerkt in FOYS waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten.
  - het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij de RVB door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). De logica die de RVB daarbij gebruikt is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).
 • door de betrokkene verleende toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens

Regels persoonsgegevens behorende bij het lidmaatschap van onze vereniging

Als onze vereniging persoonsgegevens krijgt voor de verwerking in de leden en financiële administratie zal de vereniging deze persoonsgegevens voor ten minste de duur van het lidmaatschap tot de vereniging vertrouwelijk behandelen en zal zij gedurende deze periode zorg dragen voor een adequate beveiliging van deze data.

Verwerkingen

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens door onze vereniging geldt:

 • Met betrekking tot het opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan, bewaren en verwijderen t.b.v. ledenadministratie:
 • o Doel: kenbaarheid juridische lidmaatschapsrechten en verplichtingen, zoals indeling corvee en bardiensten.
 • o Rechtsgrond: uitvoering overeenkomst tussen lid en RVB.
 • • Met betrekking tot Verzamelen, vastleggen en gebruiken gegevens voor aanleg registratie t.b.v. acquisitie en/of nieuwsbrieven etc:
 • o Doel: Marketing en acquisitie.
 • o Rechtsgrond: Toestemming.
 • • met betrekking tot het verzamelen, vastleggen, gebruiken etc. van gegevens voor de financiële administratie t.b.v. inning contributie:
 • o Doel: Kenbaarheid financiële rechten en verplichtingen.
 • o Rechtsgrond: uitvoering overeenkomst tussen lid en RVB.
 • • Met betrekking tot het verzamelen, vastleggen, gebruiken etc van gegevens voor het maken van modellen en statistieken:
 • o Doel: statistieken
 • o Rechtsgrond: toestemming.
 • • Met betrekking tot het verzamelen, vastleggen, gebruiken etc van gegevens voor het verzorgen en verbeteren van de website:
 • o Doel: statistieken
 • o Rechtsgrond: toestemming
 • • Met betrekking tot het verzamelen, vastleggen, gebruiken etc van gegevens voor het maken van een leden contactlijst (waarbij het telefoon nummer en mail adres in de app Roeien.nl beschikbaar wordt gesteld aan andere leden. Voor de leden is er de mogelijkheid tot opt-out in de app of door dit aan te geven bij de materiaalcommissaris)
 • o Doel: Dat leden contact met elkaar op kunnen nemen, zodat af kunnen spreken om samen te roeien.
 • o Rechtsgrond: uitvoering overeenkomst tussen lid en RVB.


Bron van verwerkte persoonsgegevens

Onze vereniging verwerkt alleen persoonsgegevens van u, die wij van uzelf hebben verkregen.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Onze vereniging geeft uw persoonsgegevens alleen door aan Koninklijke Nederlandsche Roeibond als verplichting van onze vereniging om lid te kunnen zijn van de KNRB.

Persoonsgegevens worden door onze vereniging niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door onze vereniging niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De RVB is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat de RVB de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u.

De RVB verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. De RVB verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door de RVB:

• om contact met u te kunnen opnemen;

• om u informatie te sturen;

• voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, begunstigers-, en overige) overeenkomsten;

• voor het doen organiseren van opleidingen;

• voor het uitvoeren van de administratie.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de RVB te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van de RVB, kunt u een e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar: privacy@roeiverenigingbarendrecht.nl

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de RVB, stuur een mail naar privacy@roeiverenigingbarendrecht.nl

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer.

Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

De RVB heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Geen commercieel gebruik

De RVB zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De RVB kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan en zelfs iedere toegang tot de vereniging ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

De RVB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door onze vereniging worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens onze vereniging verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Zolang u lid bent van de vereniging kunnen uw persoonsgegevens niet worden verwijderd. Deze worden alsnog verwijderd 2 maanden na afloop van het kalenderjaar, waarin uw lidmaatschap met onze vereniging heeft beëindigd. Financiële gegevens (zoals nota’s) worden verwijderd conform de wettelijke termijnen van de overheid.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u uw persoonsgegevens wil overdragen naar een andere vereniging kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is slechts mogelijk zodra u uw lidmaatschap met onze vereniging opzegt met inachtneming van het bepaalde in de statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging dan horen wij dit graag via onze contactpersoon, te weten: Jan-Willem Verschuuren; email adres: privacy@roeiverenigingbarendrecht.nl.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Powered by FOYS